PP2018-2019 - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści
                                                                     
     
PLAN  PRACY
 
Namiestnictwa Drużyn  Nieprzetartego Szlaku Hufca Praga Południe
 
www.nieprzetartyszlak.waw.pl
 
 
na  rok harcerski
 
2018/2019  
 
Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku zrzesza drużyny, do których należą dzieci i młodzież z różnego typu niepełnosprawnościami oraz z problemami w funkcjonowaniu społecznym.
W namiestnictwie od lat działa grupa bardzo doświadczonych dorosłych instruktorów harcerskich. Instruktorzy NS stanowią zżyty i dobrze rozumiejący się zespół.
Przy Namiestnictwie Nieprzetartego Szlaku działa od 1984r. Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski kierowana przez Panią prof. dr hab. n. med. Annę Dobrzańską.
Od 1 marca 2017r. na rzecz Namiestnictwa działa Fundacja „Inne spojrzenie” posiadająca status organizacji pożytku publicznego.
Zarząd Fundacji:
Prezes – prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
V-ce Prezes – Janusz Wojciechowski
V-ce Prezes – Adam Sikoń

1. Organizacja Namiestnictwa
Środowiska:
1.         Drużyna          7 WDH „Waganci”                przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
                                                                     Jędruś w Michalinie, ul. Główna 10
2.         Drużyna          111 WDH „Zielona Łąka”     przy Specjalnym Ośrodku
                                                                     Szkolno-Wychowawczym Nr 9 w Warszawie ul. Paska 10
3.         Drużyna          111 WGZ „Bajkowe Krasnale”         przy Specjalnym Ośrodku
                                                                     Szkolno-Wychowawczym Nr 9 w Warszawie ul. Paska 10
4.         Drużyna          161 WDH im. Krystyny Krahelskiej „Słoneczni Wędrowcy”         przy Zespole
                                                                     Szkół Specjalnych Nr 89 w Warszawie, ul Skaryszewska 8
5.         Drużyna          162 WDH „Mądre Sowy”     przy Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie
                                                                                Poprawczym w Warszawie, ul. Jachowicza 4
6.         Drużyna          244 WDH „Patrioci”              przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
                                                                                  nr 3 w Miedzeszynie, ul. Patriotów 90
7.         Drużyna          246 WDH „Ptasie Radio”      przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 109
                                                                                w Warszawie, ul. Białobrzeska 44
8.         Drużyna          246 WGZ                   przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 109
                                                                      w Warszawie, ul. Białobrzeska 44
9.         Drużyna          255 WDH                   przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38
                                                                      w Warszawie, ul. Namysłowska 10
10.       Drużyna          293 WDH „Różana piechota”  przy Szkole Podstawowej Specjalnej
                                                                                   nr 111 w Warszawie, ul. Różana 22/24
11.       Drużyna          418 WDH „Ekoludki”           przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99
                                                                                  w Warszawie, ul. Bartnicza 2
12.       Szczep „Leśne Bractwo”       419 WDH, 419 WDH, 419 WGZ     przy Zespole Szkół
                                                                              Specjalnych nr 102 w Warszawie, ul. Przedwiośnie 1
13.       Drużyna          421 WDHiGZ „Żółte Pióra”  przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-
                                                                                 Rewalidacyjnych nr 1 w Warszawie, ul. Bełska 5
14.       Drużyna          422 WDH „Knieja”    przy Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD
                                                                     "Helenów" w Warszawie, ul. Hafciarska 80/86
15.       Drużyna          425 WDH „Śpiewograjki”     przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 91
                                                                                 w Warszawie, ul. Weterynaryjna 3
16.       Drużyna          425 WGZ                               przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 91
                                                                                  w Warszawie, ul. Weterynaryjna 3
17.       Drużyna          426 WDH „Płomienie”          przy Domu Pomocy Społecznej
                                                                                „Na Bachusa” w Warszawie, ul. Bachusa 7
18.       Drużyna          427 WDH                               przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 90
                                                                                 w Warszawie, ul. Kordeckiego 54
19.       Drużyna          430 WDH                               przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10,
                                                                                w Warszawie, ul. Tarchomińska 4
20.       2 Szczep "Jerzyki" (trzy drużyny harcerskie)            przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
                                (programowo)                         Wychowawczym w Lesznie, ul. Sochaczewska 4
21.       Drużyna          406 Warszawska Drużyna Wielopoziomowa            przy Zespole Szkół
                                   (programowo)                                             Specjalnych nr 85 w Warszawie,
                                                                                                        ul. Elektoralna 12/14

Rada Namiestnictwa
Do najważniejszych zadań Rady Namiestnictwa należy:
·         inicjowanie zadań i przygotowywanie materiałów programowych,
·         organizowanie udziału drużyn NS w programie GK ZHP „Cztery pory roku”,
·         dbanie o rozwój kadry instruktorskiej,
·         wnioskowanie do Komendy Chorągwi o przyznanie odznaki Nieprzetartego Szlaku oraz innych wyróżnień
·         organizowanie kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kadry instruktorskiej
i funkcyjnych,
·         organizowanie pracy programowej i metodycznej na rzecz kadry instruktorskiej,
·         organizowanie seminariów instruktorskich, warsztatów programowych,
·         zwizytowanie wszystkich drużyn Namiestnictwa,
·         nadzorowanie pracy środowisk związanej z ewidencją środowisk w ewidencji ZHP,
·         współpraca z Radą Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski i Fundacją :Inne spojrzenie”,
·         utrzymanie i dalsze modernizowanie bazy NS w Ocyplu,
·         prowadzenie strony www.nieprzetartyszlak.waw.pl,
·         wspieranie pracy drużyn NS.

W skład Rady Namiestnictwa wchodzą:
hm. Adam Sikoń                             - namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku
hm. Bartłomiej Kukliński                - z-ca namiestnika
hm. Tadeusz Piotrowski                  - instruktor namiestnictwa ds. organizacyjnych
hm. Bożena Rudzińska                   - instruktor namiestnictwa ds. kształcenia
hm. Paweł Ogrodowski                   - instruktor namiestnictwa ds. imprez masowych
hm. Danuta Lembowicz                  - instruktor namiestnictwa
phm. Tamara Uliasz                         - instruktor namiestnictwa ds. PR i pozyskiwanie środków
phm. Marta Krasowska                   - Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego
phm. Jan Cedro                               - kwatermistrz namiestnictwa, kronikarz
phm. Krzysztof Wojtkiewicz          - szef bazy obozowej w Ocyplu
Namiestnik Drużyn Nieprzetartego Szlaku hm. Adam Sikoń:
·    kieruje zespołem instruktorskim namiestnictwa oraz Referatem NS Chorągwi Stołecznej,
·    współpracuje z: Komendą Chorągwi, Hufca, władzami miasta i dzielnic, dyrektorami placówek oraz Fundacji „Inne spojrzenie” – Wiceprezes,
·    uczestniczy w pracach Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski – sekretarz Rady oraz Fundacji „Inne spojrzenie”,
Zastępca namiestnika hm. Bartłomiej Kukliński:
·         odpowiada za promocję akcji "1 procent" (odpis od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego),
·    inicjuje i prowadzi sprawy dotyczące sfery informatycznej Namiestnictwa,
·    odpowiada za promocję drużyn oraz Rady Przyjaciół,
·         uczestniczy w pracach Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski oraz Fundacji „Inne spojrzenie”,
·    współkieruje Referatem NS Chorągwi Stołecznej.
Kwatermistrz Namiestnictwa phm. Jan Cedro:
·    czuwa nad sprawami majątku Namiestnictwa i środowisk,
·    inicjuje zadania gospodarcze środowisk,
·    odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie spisu z natury majątku posiadanego przez Namiestnictwo i środowiska,
·    prowadzi wymaganą dokumentację majątku Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku.
·    odpowiada za uaktualnianie kroniki Namiestnictwa
Instruktor namiestnictwa hm. Danuta Lembowicz:
·    wraz z dh. hm. Tadeuszem Piotrowskim prowadzi wszystkie sprawy związane z ewidencją ZHP,
·    wspiera zespół organizacyjny Przeglądu Działalności Artystycznej Środowisk NS.
·    z ramienia Namiestnictwa uczestniczy w pracach zespołu organizacyjnego 35-lecia powstania Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
Instruktor Namiestnictwa hm. Tadeusz Piotrowski:
·       prowadzi sprawy organizacyjne i ewidencyjne Namiestnictwa.
·        z ramienia Namiestnictwa uczestniczy w pracach zespołu organizacyjnego 35-lecia powstania Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
Instruktor Namiestnictwa phm. Marta Krasowska:
·    z ramienia Rady Kręgu wspiera pracę Rady Namiestnictwa.
Szef bazy obozowej w Ocyplu  phm Krzysztof Wojtkiewicz:
·    dba o stan techniczny bazy obozowej w Ocyplu,
·    nadzoruje prace wykonywane przez firmy zewnętrzne,
·    inspiruje środowiska korzystające z bazy do prac konserwacyjno - zdobniczych.
Instruktor Namiestnictwa phm. Tamara Uliasz:
·    promuje NS w mediach i prasie,
·    odpowiada za pozyskiwanie środków finansowych,
·    odpowiada za promocję drużyn, Rady Przyjaciół oraz Fundacji „Inne spojrzenie”.
·    z ramienia Namiestnictwa wspiera pracę Rady Kręgu
Instruktor Namiestnictwa hm. Bożena Rudzińska:
·    organizuje kształcenie wewnętrzne w Namiestnictwie NS ,
·    koordynuje udział instruktorów Namiestnictwa NS w kształceniu zewnętrznym,
·    wspiera metodycznie drużyny Namiestnictwa NS,
·    z ramienia Namiestnictwa wspiera działania Rady Przyjaciół oraz Fundacji „Inne spojrzenie”.
Instruktor Namiestnictwa hm. Paweł Ogrodowski:
·        wsparcie organizacji imprez masowych.
·        z ramienia Namiestnictwa uczestniczy w pracach zespołu organizacyjnego 35-lecia powstania Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

Krąg Instruktorski
Przy Namiestnictwie działa Krąg Instruktorski.
Plan pracy Kręgu stanowi integralną część niniejszego planu pracy Namiestnictwa.
W nowym roku harcerskim 2018/2019 Krąg planuje:
·         złożyć wnioski do Komendy Hufca o zaliczenie służby instruktorskiej instruktorów Namiestnictwa do 20 września 2018 r.,
·         zgłosić kandydatów do tytułu instruktora roku do 31 grudnia 2018 r.,
·         prowadzić współpracę z Radą Namiestnictwa,
·         prowadzić współzawodnictwo środowisk Namiestnictwa,
·         zorganizować wyjazd dla kadry Namiestnictwa,
·         motywować instruktorów do kształcenia i samokształcenia, umożliwiać branie udziału w kursach instruktorskich.
Rada Kręgu pracuje w następującym składzie:
phm. Marta Krasowska                  - Przewodnicząca Kręgu
phm. Iwona Sekuła-Jastrzębska      - członek Rady Kręgu
phm Tamara Uliasz                          - członek Rady Kręgu
pwd. Magda Cychowska                - członek Rady Kręgu
dh. Emilia Lenarczyk                      - członek Rady Kręgu
dh. Lidia Skiba Silva                       - członek Rady Kręgu

2. Zakładane cele do realizacji w roku harcerskim 2018/2019
W ramach Namiestnictwa NS w Hufcu ZHP Warszawa Praga Południe działa 28 drużyn harcerskich i zuchowych. Obecnie w Namiestnictwie NS jest ok. 400 niepełnosprawnych zuchów , harcerek i harcerzy. Zuchy i harcerze w drużynach NS to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności (fizyczną, intelektualną) oraz młodzież z zaburzeniami zachowania. Są to osoby, które szybko się zniechęcają, dlatego zbiórki muszą być prowadzone w taki sposób, aby zaangażować i uaktywnić harcerzy. Drużynowy musi sam przejawiać większą aktywność, musi być wrażliwy na potrzeby i nastroje podopiecznych. W środowisku NS olbrzymią rolę odgrywa system nagród i wyróżnień. Może to być noszenie proporca, sprawność na rękawie munduru ale najlepiej skutkuje nagroda rzeczowa. Osobom z niepełnosprawnościami otoczenie często daje odczuć, że są ,,gorsze". Dla osób tych sam udział w zbiórce, fakt, że może się spotkać z innymi harcerzami, pośpiewać, pokazać, że jest dobry w jakiejś dziedzinie, daje wielką satysfakcję i dowartościowuje je. W życiu, które niesie im tak wiele ograniczeń, złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego czy Obietnicy Zucha jest nagrodą i wyróżnieniem, a udział we wspólnej imprezie, w biwaku czy wyjazd na obóz jest olbrzymim przeżyciem. Osoby w drużynach NS lepiej adaptują się do nowego środowiska i bardzo się zmieniają: stają się zdyscyplinowane, obowiązkowe, ciekawe świata, chętne do podejmowania nowych działań. Rozwijają się w zakresie poznawczym, fizycznym i emocjonalno-społecznym.
Mając powyższe na uwadze, w roku harcerskim 2018/2019 Namiestnictwo NS wyznacza sobie następujące cele:
1. Wzmocnienie w zuchach, harcerkach i harcerzach ze środowisk NS poczucia przynależności do społeczności harcerskiej, budowanie więzi między nimi, stworzenie możliwości czynnego uczestnictwa w życiu społecznym. Udział w zbiórkach drużyn oraz w spotkaniach wszystkich środowisk NS przyczyni się do poczucia satysfakcji harcerzy z niepełnosprawnościami, podwyższenia ich samooceny i pewności siebie, powinien nieść uczestnikom radość i zadowolenie.
2. Kontynuacja działań rozszerzających wiedzę o historii 100-lecia Niepodległości Polski i tradycji Nieprzetartego Szlaku.
3. Położenie większego nacisku na wykorzystanie metodyki harcerskiej z uwzględnieniem takich elementów jak symbolika munduru harcerskiego, musztra, zdobnictwo i elementów symboliki NS, dokumentacja naszej działalności.
4. Rozszerzenie kontaktów środowisk NS z innymi środowiskami harcerskimi poprzez udział w ogólnych imprezach Hufca czy Chorągwi, zapraszanie na imprezy NS harcerzy z innych środowisk, inicjowanie kontaktów indywidualnych poprzez wspólne działania drużyn NS i drużyn z innych środowisk.
5. Przekazanie instruktorom Hufca Praga Południe wiedzy o osobach z niepełnosprawnościami, wykorzystaniu metodyki harcerskiej w pracy z tymi osobami, o znaczeniu otwierania się społeczeństwa na potrzeby osób niepełnosprawnych.
6. Podjęcie działań zmierzających do lepszego poznania przez harcerzy ulic Warszawy, poszerzenie umiejętności poruszania się po ulicach miasta.

Planowane działania Namiestnictwa NS w roku harcerskim 2018/2019:
Wrzesień
- impreza Namiestnictwa – seans filmu „Czarne stopy” w szkole na ul. Weterynaryjnej - 19.09.18 r. – organizacja 425 WDH,
- zbiórka programowa instruktorów NS – na ul. Weterynaryjnej – 27.09.18 r. - organizacja 425 WDH.
Październik
- inauguracja roku harcerskiego drużyn NS - gra terenowa związana z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski – 9 11.10.18 r. godz. 9:00 – 11:00 – organizacja Krąg Instruktorski NIKE,
-turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy w Bukowinie Tatrzańskiej – 16 – 30.10.18 r. – organizacja –hm. Adam Sikoń.
Listopad
- Koncert dla Niepodległej – organizacja 255WDH i Szczep 419 WDH i WGZ,
- bal „DISCO HARCE” – 28.11.18 r. – organizacja 255 WDH,
- powołanie zespołu organizacyjnego 35-lecia powstania Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w składzie: 2 Szczep Drużyn Harcerskich „Jerzyki”, 7WDH, 111 WGZ, 246 WDH, 246 WGZ,
418 WDH, 421 WDH, 426 WDH, 420 WDH.
Grudzień
-Wigilia Namiestnictwa NS – 12.12.18 r. – organizacja 427 i 162 WDH,
- III Przegląd Kolęd i Pastorałek. 11.12.18 r. – organizacja 293 WDH,
- przekazywanie Światła Betlejemskiego,
- rozpoczęcie akcji 1% - odpowiedzialny hm. B. Kukliński.
Styczeń
- organizacja zimowiska rodzinnego dla instruktorów NS – organizacja hm. Adam Sikoń,
- opracowanie regulaminu „Przeglądu Twórczości Drużyn NS” – zespół w składzie: hm. Paweł Ogrodowski, 425 WDH, 425 WGZ, 161 WDH.
Luty
- zabawa karnawałowa po feriach zimowych – organizacja 111 WDH, 162 WDH,
-wieczornica z okazji Dnia Myśli Braterskiej 21.02.19 r. – organizacja 161 WDH,
- rozpoczęcie przygotowań do Przeglądu Twórczości Drużyn NS – wszystkie drużyny,
- akcja 1% cd.
Marzec
- udział w Rajdzie Olszynka Grochowska,
- przygotowania do Przeglądu Twórczości Drużyn NS – wszystkie drużyny,
- akcja 1% cd.,
- zgłoszenie środowisk do udziału w akcji letniej.

Kwiecień
- Przegląd Twórczości Drużyn NS – 1-2.04.19 r. – organizacja hm. Paweł Ogrodowski, 425 WDH, 425 WGZ,
-obchody 35-lecia Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski – 25.04.19 r.- zespół organizacyjny,
- zakończenie akcji 1%.
Maj
- zawody sportowe drużyn NS w następujących dyscyplinach: pływanie, kręgle, tenis stołowy, łucznictwo – organizacja 244 WDH,
- przygotowania do HAL’19.
Czerwiec
- Finał Przeglądu Twórczości Drużyn NS – organizacja hm. Paweł Ogrodowski, Kornelia Dziewulska,
-Podsumowanie roku harcerskiego.
Lipiec – Sierpień
HAL’2019
Zasady współzawodnictwa Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku zostaną opracowane przez Radę Kręgu Instruktorskiego do dnia 31 października 2018 roku z datą obowiązywania od 1 września 2018 r.
Punktację drużyn prowadzi Rada Kręgu.
Plan został przyjęty przez wszystkie środowiska NS na zbiórce Namiestnictwa NS w dniu 27 września 2018 r.
Plan Pracy 2018/19
do pobrania
Wróć do spisu treści