PP2014-2015 - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści
PLAN PRACY
Namiestnictwa
Drużyn Nieprzetartego Szlaku Hufca Praga Południe

na rok harcerski
2014/2015W Hufcu Warszawa Praga Południe działają 4 namiestnictwa:
zuchowe
harcerskie
starszoharcerskie
Nieprzetartego Szlaku
prowadzone przez namiestników.

Co o nas piszą w Hufcu:
Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku skupia drużyny, do których należą dzieci i młodzież specjalnej troski w szerokim tego słowa znaczeniu.
W namiestnictwie od lat działa grupa bardzo doświadczonych dorosłych instruktorów. Instruktorzy NS stanowią zżyty i dobrze rozumiejący się zespół.
Przy Hufcu działa Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski kierowana przez
Panią prof. dr hab. n. med. Annę Dobrzańską Krajowego Konsultanta w dziedzinie pediatrii.
Rada Przyjaciół DST w 214 roku obchodziła 30to lecie istnienia.

Namiestnictwo i Rada Przyjaciół DST w tym roku harcerskim podpiszą porozumienie o współpracy z Centrum Szkolenia Logistyki WP w Grudziądzu.

Od stycznia 2013r. instruktorzy naszego Namiestnictwa również kierują pracą Referatu NS Chorągwi Stołecznej ZHP, w składzie:
hm. Adam Sikoń – szef Referatu Nieprzetartego Szlaku
hm. Paweł Ogrodowski – członek Referatu Nieprzetartego Szlaku
hm. Bartłomiej Kukliński – członek Referatu Nieprzetartego Szlaku

Referat m.in. wspiera pracę środowisk Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Stołecznej:
hm. Adam Sikoń – Szczep „Tęcza”, drużyna przy ul. Elektoralnej, M.O.W. Dolna
hm. Paweł Ogrodowski – Grodzisk Mazowiecki, drużyna przy ul. Długiej
hm. Bartłomiej Kukliński – Legionowo, Laski, Łbiska

1. Organizacja Namiestnictwa - środowiska

Drużyna 7 WDH przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Jędruś
w Michalinie, ul. Główna 10

Szczep 111 WDHiGZ przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 9
w Warszawie ul. Paska 10

Drużyna 161 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 89 w Warszawie ul Skaryszewska 8

Drużyna 162 WDH przy Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym
w Falenicy ul. Jachowicza 4

Drużyna 244 WDH przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 3
w Miedzeszynie ul. Patriotów 90

Drużyna 255 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 38 w Warszawie ul. Namysłowska 10

Drużyna 418 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych nr 98
w Warszawie ul. Bartnicza 2

Szczep 419 WDHiGZ przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 102
w Międzylesiu ul. Przedwiośnie 1

Drużyna 421 WDHiGZ przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1
w Warszawie ul. Bełska 5

Drużyna 422 WDH przy Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"
w Międzylesiu ul. Hafciarska 80/86

Drużyna 425 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 91
w Warszawie ul. Weterynaryjna 3

Drużyna 426 WDH przy Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa”
w Warszawie ul. Bachusa 7

Drużyna 427 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 90
w Warszawie ul. Kordeckiego 54

Szczep 2 "Jerzyki"
(programowo)przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Lesznie ul. Sochaczewska 4


Przy Namiestnictwie działa Krąg Instruktorski.

Rada Kręgu pracuje w następującym składzie:
phm. Marta Krasowska - Przewodnicząca Kręgu
hm. Adam Sikoń - członek Rady Kręgu
phm. Iwona Sekuła-Jastrzębska - członek Rady Kręgu
pwd. Magda Cychowska - członek Rady Kręgu
dh. Emilia Lenarczyk - członek Rady Kręgu

Plan pracy Kręgu stanowi integralną część niniejszego planu pracy Namiestnictwa.

W nowym roku harcerskim 2014/2015 Krąg planuje:
* złożyć wnioski do Komendy Hufca o zaliczenie służby instruktorskiej instruktorów Namiestnictwa do 30 września 2014 r.,
* zgłosić kandydatów do tytułu instruktora roku,
* prowadzić dalszą współpracę z Radą Namiestnictwa,
* prowadzić współzawodnictwo środowisk Namiestnictwa,
* zorganizować wyjazd dla kadry Namiestnictwa,
* zorganizować 3 seminaria metodyczne.


Rada Namiestnictwa i jej zadania

Do najważniejszych zadań Rady Namiestnictwa należy:
* inicjowanie zadań i przygotowywanie materiałów programowych,
* organizacja udziału drużyn NS w programie GK ZHP „Cztery pory roku”
* dbanie o rozwój kadry instruktorskiej,
* wnioskowanie do Komendy Chorągwi o przyznanie odznaki Nieprzetartego Szlaku,
* organizowanie kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kadry instruktorskiej i funkcyjnych,
* organizowanie pracy programowej i metodycznej na rzecz kadry instruktorskiej,
* organizacja seminariów instruktorskich, warsztatów programowych,
* zwizytowanie wszystkich drużyn Namiestnictwa,
* nadzór nad realizacją pracy środowisk związaną z ewidencją,
* współpraca z Radą Przyjaciół DSP
* utrzymanie i dalsza modernizacja bazy NS w Ocyplu,
* prowadzenie strony www.nspragapd.pl


W skład Rady Namiestnictwa wchodzą:
hm. Adam Sikoń - namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku
hm. Bartłomiej Kukliński - z-ca namiestnika
phm. Jan Cedro - kwatermistrz namiestnictwa
hm. Danuta Lembowicz - instruktor namiestnictwa
phm. Jolanta Łukasik - instruktor namiestnictwa
phm. Marta Krasowska - Przewodnicząca Kręgu
hm. Paweł Ogrodowski - członek Rady
phm. Krzysztof Wojtkiewicz - szef bazy obozowej w Ocyplu
wolontariusz phm. Tamara Uliasz - odpowiedzialna za PR i pozyskiwanie środków unijnychNamiestnik Drużyn Nieprzetartego Szlaku hm. Adam Sikoń:
* kieruje zespołem instruktorskim namiestnictwa,
* współpracuje z: Komendą Chorągwi, Hufca, władzami dzielnic, dyrektorami placówek,
* uczestniczy w pracach Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski – sekretarz Rady,
* za ramienia Namiestnictwa wspiera pracę Rady Kręgu.


Zastępca namiestnika hm. Bartłomiej Kukliński:
* odpowiada za organizację miesięcznych spotkań Namiestnictwa,
* przygotowanie materiałów programowych Namiestnictwa,
* inicjuje i prowadzi sprawy dotyczące bazy informatycznej.


Kwatermistrz Namiestnictwa phm. Jan Cedro:
* czuwa nad sprawami majątku Namiestnictwa i środowisk,
* inicjuje zadania gospodarcze środowisk,
* odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie spisu z natury majątku posiadanego przez Namiestnictwo i środowiska,
* prowadzi wymaganą dokumentację majątku Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku,
* prowadzi sprawy organizacyjne Namiestnictwa.


Instruktor namiestnictwa hm. Danuta Lembowicz:
* odpowiada za promocję drużyn oraz Rady Przyjaciół,
* odpowiada za promocję akcji "1 procent" (odpis od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego),
* kompletuje materiały dotyczące działalności Namiestnictwa,


Instruktor Namiestnictwa phm. Jolanta Łukasik:
* wspólpracuje z dzielnicami oraz Kuratorium w celu pozyskania środków finansowych,
* prowadzi kronikę Namiestnictwa.


Instruktor Namiestnictwa phm. Marta Krasowska:
* z ramienia Rady Kręgu wspiera pracę Rady Namiestnictwa.


Szef bazy obozowej w Ocyplu phm Krzysztof Wojtkiewicz:
* dba o stan techniczny bazy obozowej w Ocyplu,
* nadzoruje prace wykonywane przez firmy zewnętrzne,
* inspiruje środowiska korzystające z bazy do prac konserwacyjno - zdobniczych.


Wolontariusz phm. Tamara Uliasz:
* promocja NS w mediach i prasie,
* pozyskiwanie środków finansowych unijnych i publicznych.

Od 1984 r. działa przy Namiestnictwie Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

Od 1 sierpnia przewodnictwo Rady przejęła Pani prof. dr hab. Anna Dobrzańska

Rada pracuje zgodnie z regulaminem określającym szczegółowe zadania.

Skład Rady:
Przewodniczący Rady-Anna Dobrzańska
V-ce Przewodnicząca Rady -Monika Witkowicz
V-ce Przewodniczący Rady-Adam Rybaniec
V-ce Przewodnicząca Rady-Małgorzata Głogowska
V-ce Przewodniczący Rady-Krzysztof Gulda
Sekretarz Rady-Adam Sikoń
Członek Rady -Liliana Pindor
Członek Rady -Wojciech Gruz
Członek Rady -Andrzej Krupiński
Członek Rady -Sławomir Goździk
Członek Rady -Jerzy Szreter
Członek Rady -Kazimierz Szempliński
Członek Rady -Maria Wzorek
Członek Rady -Iwona Kulesza
Członek Rady -Janusz Lewandowski
Członek Rady -Sabina Kasoń
Członek Rady -Janusz Wojciechowski
Członek Rady -Bernard Ściechowski
Członek Rady-Anita Wesołowska
Członek Rady-Aleksandra Sztetyłło-Budzewska
Członek Rady-Jerzy Bednarkiewicz
Członek Rady-Wojciech Szewczyk
Członek Rady-Teresa Warszawska
Księgowy Rady-Bartłomiej Kukliński

REGULAMIN

„RADY PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI” przy Hufcu Praga Południe w trosce o rozwój przedsięwzięć i inicjatyw pomocy na rzecz dzieci specjalne troski.

§ 1
1. Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, zwana dalej Radą, jest ruchem przyjaciół harcerstwa, działającym przy Hufcu Praga Południe.
2. W pracach Rady uczestniczą ludzie dobrej woli, pragnący pomóc dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych i służby zdrowia,

§ 2
Za główne cele swojego działania Rada uznaje:
1. stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin,
2. upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
3. stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
4. upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

§ 3
Dla osiągnięcia swoich celów Rada:
1. promuje harcerskie idee,
2. wspiera działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży,
3. pozyskuje środki finansowych na realizację zadań,
4. wspomaga działalność organizacyjną i ekonomiczną Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku, w tym instruktorów i wychowawców w szczególności poprzez zapewnienie środków finansowych, bazy materialnej i socjalnej,
5. organizuje imprezy, szkolenia, obozy oraz inne przedsięwzięcia,
6. bierze udział, uzgadnia i koordynuje przedsięwzięcia podejmowane przez inne podmioty,
7. wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieży, upowszechnia prawa dziecka,
8. współdziała z rodzicami wspierając ich w wychowaniu dzieci i młodzieży,
9. prowadzi działania na rzecz:
a/ wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu,
b/ resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie,
c/ osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitację i rewalidację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
d/ integracji i reintegracji społecznej,
10. organizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem zainteresowań i specjalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
11. organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.

§ 4
1. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady.
2. W skład Prezydium Rady wchodzi przewodniczący, zastępcy przewodniczącego w liczbie nie większej niż 4 oraz sekretarz.
3. Członkowie Prezydium są wybierani i odwoływani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej trzeciej liczby członków Rady.

§ 5
1. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący lub upoważniony przez niego zastępca przewodniczącego, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący lub upoważniony przez niego zastępca.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć także inne osoby zaproszone przez Radę.

§ 6
1. W sprawach spornych będących przedmiotem obrad Rady przeprowadzane jest głosowanie.
2. Decyzje Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 7
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.


2. Terminarz wspólnych imprez

Wrzesień 2014
* organizacja drużyn i szczepów – odpowiedzialni wszyscy,
* porządkowanie i zabezpieczenie na okres zimowy bazy w Ocyplu, odpowiedzialny phm. Krzysztof Wojtkiewicz,
* pierwsze Rady Szczepów, drużyn,
* 27-28.09.2014 r. Startówka Instruktorska – organizator: Komenda Hufca, udział chętnych instruktorów,
* urządzenie Izby Instruktorskiej NS – odpowiedzialny phm. Janusz Cedro, 7 WDH,
* złożenie raportów organizacyjnych 11.09.2014 r.
* podsumowanie współzawodnictwa środowisk – odpowiedzialna phm. Marta Krasowska

Październik 2014
* 09.10.2014 r. godz. 16.00 inauguracja roku harcerskiego drużyn NS – organizator: 422 WDH i hm. Bartłomiej Kukliński,
* 13.10.2014 r. uroczyste otwarcie Izby Instruktorskiej NS,
* 14-27.10.2014 r. turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Wiśle,
* 31.10.2014 r. zaprezentowanie wystawy o Nieprzetartym Szlaku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – odpowiedzialna 161 WDH

Listopad 2014
* wieczornice w środowiskach z okazji Dnia Niepodległości,
* zabawa Andrzejkowa w środowiskach,
* dostarczenie informacji przez drużynowych środowisk nt. swoich środowisk na stronę WWW NS – do hm. Bartłomieja Kuklińskiego kuklin@akdil.pl,
* 15.11.2014 r. zaprezentowanie wystawy o Nieprzetartym Szlaku podczas zjazdu Chorągwi Stołecznej – odpowiedzialna 161 WDH,
* 18.11.2014 r. zaprezentowanie wystawy o Nieprzetartym Szlaku w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe – odpowiedzialna 161 WDH.


Grudzień 2014
* wigilie w środowiskach,
* 11.12.2014 r. Wigilia Namiestnictwa – organizatorzy: Rada Kręgu oraz z Namiestnictwa hm. Adam Sikoń, phm. Jan Cedro, współorganizatorzy: Zespół Szkół Specjalnych ul. Kordeckiego 90, 427 WDH, 255 WDH,
* 16.12.2014 r. Wigilia Instruktorska w Hufcu.

Styczeń 2015
* 15.01.2015 r. zabawa karnawałowy – organizator - 111 WDH,
* akcja 1% – odpowiedzialna hm. Danuta Lembowicz,
* przygotowanie kart do kroniki,
* do 31.01.2015 r. zgłoszenie kandydatów do tytułu instruktora roku – Rada Kręgu.

Luty 2015
* rozpoczęcie Przeglądu Twórczości Drużyn NS – odpowiedzialne 162 WDH, 421 WDH,
* akcja 1% c.d. – wszystkie środowiska,
* 24.02.2014 r. zbiórka z okazji Dnia Myśli Braterskiej – organizator – 425 WDH,
* 28.02.2015 r. Rajd Olszynka Grochowska – organizator Hufiec Praga Południe.

Marzec 2015
* przygotowania do Przeglądu Twórczości Drużyn NS c.d. – wszystkie środowiska,
* rezerwacja bazy NS w Ocyplu przez środowiska,
* zgłoszenie środowisk do udziału w HAL'15 oraz wystąpienie o środki finansowe
- odpowiedzialna phm. Jolanta Łukasik,
* przygotowanie części programowej obozów do wniosków o dotacje,
* akcja 1% - wszystkie środowiska,.

Kwiecień 2015
* 19-20.04.2015 r. Przegląd Twórczości Artystycznej drużyn NS – organizator: 425 WDH, odpowiedzialni: hm. Adam Sikoń,
* przygotowania do HAL'15 w drużynach i Szczepach oraz w bazie w Ocyplu – odpowiedzialny phm. Krzysztof Wojtkiewicz,
* zakończenie akcji 1% - wszystkie środowiska oraz hm. Danuta Lembowicz.

Maj 2015
* 13.05.2015 r.olimpiada sportowa „Sport i zabawa” – organizator: 244 WDH Miedzeszyn, odpowiedzialny hm. Paweł Ogrodowski,
* przygotowanie do HAL 2015 i zatwierdzenie planów pracy obozów – odpowiedzialny hm. Adam Sikoń,
* składanie dokumentów – organizatorzy obozów harcerskich,
* 30.05.2015 r. pakowanie nagród dla laureatów Przeglądu Twórczości Artystycznej drużyn NS – udział środowisk wg komunikatu Rady Namiestnictwa.

Czerwiec 2015
* 08.06.2015 r. Finał Przeglądu Twórczości Drużyn NS – odpowiedzialne 421 WDH, WDH 2 „Jerzyki” oraz hm. Adam Sikoń,
* 12.06.2015 r. Zlot Hufca,
* 19.06.2014 r. podsumowanie i zakończenie roku harcerskiego – organizator: Komenda Hufca, udział – wszystkie środowiska,
* rozliczenie finansowe HAL'15,
* pierwsze wyjazdy na HAL'15.

Lipiec – Sierpień 2015
* Harcerska Akcja Letnia 2015.

Plan został uzgodniony ze wszystkimi środowiskami NS w dniu 11 września 2014 r.
Plan Pracy 2014/15 do pobrania
Wróć do spisu treści