PP2015-2016 - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści
PLAN PRACY
Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku Hufca Praga Południe
na rok harcerski 2015/2016

Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku skupia drużyny, do których należą dzieci i młodzież specjalnej troski w szerokim tego słowa znaczeniu.
W namiestnictwie od lat działa grupa bardzo doświadczonych dorosłych instruktorów. Instruktorzy NS stanowią zżyty i dobrze rozumiejący się zespół.
Przy Hufcu działa Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski kierowana przez
Panią prof. dr hab. n. med. Annę Dobrzańską.

Namiestnictwo i Rada Przyjaciół DST w tym roku harcerskim podpiszą porozumienie o współpracy z Centrum Szkolenia Logistyki WP w Grudziądzu.

Od stycznia 2013r. instruktorzy naszego Namiestnictwa również kierują pracą Referatu NS Chorągwi Stołecznej ZHP, w składzie:
hm. Adam Sikoń – szef Referatu Nieprzetartego Szlaku
hm. Paweł Ogrodowski – członek Referatu Nieprzetartego Szlaku
hm. Bartłomiej Kukliński – członek Referatu Nieprzetartego Szlaku

1. Organizacja Namiestnictwa - środowiska

1 Drużyna 7 WDH przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Jędruś w Michalinie, ul. Główna 10

2 Szczep 111 WDHiGZ przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 9 w Warszawie ul. Paska 10

3 Drużyna 161 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 89 w Warszawie, ul Skaryszewska 8

4 Drużyna 162 WDH przy Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym  w Warszawie, ul. Jachowicza 4

5 Drużyna 244 WDH przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 3 w Miedzeszynie, ul. Patriotów 90

6 Drużyna 255 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 38 w Warszawie, ul. Namysłowska 10

7 Drużyna 293 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 99 w Warszawie, ul. Różana 22/24

8 Drużyna 418 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych nr 98 w Warszawie, ul. Bartnicza 2

9 Szczep 419 WDHiGZ przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Warszawie, ul. Przedwiośnie 1

10 Drużyna 421 WDHiGZ przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1 w Warszawie, ul. Bełska 5

11 Drużyna 422 WDH przy Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" w Warszawie, ul. Hafciarska 80/86

12 Drużyna 425 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 91 w Warszawie, ul. Weterynaryjna 3

13 Drużyna 426 WDH przy Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” w Warszawie, ul. Bachusa 7

14 Drużyna 427 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 90 w Warszawie, ul. Kordeckiego 54

15 Szczep 2 "Jerzyki" (programowo) przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie, ul. Sochaczewska 4

16 Drużyna próbna przy Zespole Szkół Specjalnych 109 w Warszawie, ul. Białobrzeska 44

Przy Namiestnictwie działa Krąg Instruktorski.

Rada Kręgu pracuje w następującym składzie:
phm. Marta Krasowska - Przewodnicząca Kręgu
hm. Adam Sikoń - członek Rady Kręgu
phm. Iwona Sekuła-Jastrzębska - członek Rady Kręgu
pwd. Magda Cychowska - członek Rady Kręgu
dh. Emilia Lenarczyk - członek Rady Kręgu

Plan pracy Kręgu stanowi integralną część niniejszego planu pracy Namiestnictwa.

W nowym roku harcerskim 2015/2016 Krąg planuje:
• złożyć wnioski do Komendy Hufca o zaliczenie służby instruktorskiej instruktorów Namiestnictwa do 30 września 2015 r.,
• zgłosić kandydatów do tytułu instruktora roku,
• prowadzić współpracę z Radą Namiestnictwa,
• prowadzić współzawodnictwo środowisk Namiestnictwa,
• zorganizować wyjazd dla kadry Namiestnictwa,
• zorganizować 3 seminaria metodyczne.

Rada Namiestnictwa i jej zadania

Do najważniejszych zadań Rady Namiestnictwa należy:
• inicjowanie zadań i przygotowywanie materiałów programowych,
• organizacja udziału drużyn NS w programie GK ZHP „Cztery pory roku”
• dbanie o rozwój kadry instruktorskiej,
• wnioskowanie do Komendy Chorągwi o przyznanie odznaki Nieprzetartego Szlaku,
• organizowanie kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kadry instruktorskiej i funkcyjnych,
• organizowanie pracy programowej i metodycznej na rzecz kadry instruktorskiej,
• organizacja seminariów instruktorskich, warsztatów programowych,
• zwizytowanie wszystkich drużyn Namiestnictwa,
• nadzór nad realizacją pracy środowisk związaną z ewidencją,
• współpraca z Radą Przyjaciół DSP
• utrzymanie i dalsza modernizacja bazy NS w Ocyplu,
• prowadzenie strony www.nspragapd.pl

W skład Rady Namiestnictwa wchodzą:
hm. Adam Sikoń - namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku
hm. Bartłomiej Kukliński - z-ca namiestnika
phm. Jan Cedro - kwatermistrz namiestnictwa
hm. Danuta Lembowicz - instruktor namiestnictwa
phm. Jolanta Łukasik - instruktor namiestnictwa
phm. Marta Krasowska - Przewodnicząca Kręgu
hm. Paweł Ogrodowski - członek Rady
phm. Krzysztof Wojtkiewicz - szef bazy obozowej w Ocyplu
wolontariusz phm. Tamara Uliasz - odpowiedzialna za PR i pozyskiwanie środków unijnych

Namiestnik Drużyn Nieprzetartego Szlaku hm. Adam Sikoń:
• kieruje zespołem instruktorskim namiestnictwa,
• współpracuje z: Komendą Chorągwi, Hufca, władzami dzielnic, dyrektorami placówek,
• uczestniczy w pracach Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski – sekretarz Rady,
• za ramienia Namiestnictwa wspiera pracę Rady Kręgu.

Zastępca namiestnika hm. Bartłomiej Kukliński:
• odpowiada za organizację miesięcznych spotkań Namiestnictwa,
• przygotowanie materiałów programowych Namiestnictwa,
• inicjuje i prowadzi sprawy dotyczące bazy informatycznej,
• odpowiada za promocję drużyn oraz Rady Przyjaciół.

Kwatermistrz Namiestnictwa phm. Jan Cedro:
• czuwa nad sprawami majątku Namiestnictwa i środowisk,
• inicjuje zadania gospodarcze środowisk,
• odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie spisu z natury majątku posiadanego przez Namiestnictwo i środowiska,
• prowadzi wymaganą dokumentację majątku Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku,
• prowadzi sprawy organizacyjne Namiestnictwa.

Instruktor namiestnictwa hm. Danuta Lembowicz:
• odpowiada za promocję akcji "1 procent" (odpis od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego),
• odpowiada za ewidencję NS

Instruktor Namiestnictwa phm. Jolanta Łukasik:
• wspólpracuje z dzielnicami oraz Kuratorium w celu pozyskania środków finansowych,
• prowadzi kronikę Namiestnictwa.

Instruktor Namiestnictwa phm. Marta Krasowska:
• z ramienia Rady Kręgu wspiera pracę Rady Namiestnictwa.

Szef bazy obozowej w Ocyplu  phm Krzysztof Wojtkiewicz:
• dba o stan techniczny bazy obozowej w Ocyplu,
• nadzoruje prace wykonywane przez firmy zewnętrzne,
• inspiruje środowiska korzystające z bazy do prac konserwacyjno - zdobniczych.

Wolontariusz  phm. Tamara Uliasz:
• promocja NS w mediach i prasie,
• pozyskiwanie środków finansowych unijnych i publicznych.,
• Pozyskiwanie i opieka nad wolontariatem.

Od 1984 r. działa przy Namiestnictwie Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

Od 1 sierpnia przewodnictwo Rady przejęła Pani prof. dr hab. Anna Dobrzańska

Rada pracuje zgodnie z regulaminem określającym szczegółowe zadania.
Skład Rady:

Przewodniczący Rady - Anna Dobrzańska
V-ce Przewodnicząca Rady - Monika Witkowicz
V-ce Przewodniczący Rady - Adam Rybaniec
V-ce Przewodnicząca Rady - Małgorzata Głogowska
V-ce Przewodniczący Rady - Krzysztof Gulda
Sekretarz Rady - Adam Sikoń
Członek Rady - Liliana Pindor
Członek Rady - Wojciech Gruz
Członek Rady - Andrzej Krupiński
Członek Rady - Sławomir Goździk
Członek Rady - Jerzy Szreter
Członek Rady - Kazimierz Szempliński
Członek Rady - Maria Wzorek
Członek Rady - Iwona Kulesza
Członek Rady - Janusz Lewandowski
Członek Rady - Sabina Kasoń
Członek Rady - Janusz Wojciechowski
Członek Rady - Bernard Ściechowski
Członek Rady - Anita Wesołowska
Członek Rady - Aleksandra Sztetyłło-Budzewska
Członek Rady - Wojciech Szewczyk
Członek Rady - Teresa Warszawska
Księgowy Rady - Bartłomiej Kukliński

REGULAMIN

„RADY PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI”
przy Hufcu Praga Południe w trosce o rozwój przedsięwzięć i inicjatyw pomocy na rzecz dzieci specjalne troski.

§ 1
1. Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, zwana dalej Radą, jest ruchem przyjaciół harcerstwa, działającym przy Hufcu Praga Południe.
2. W pracach Rady uczestniczą ludzie dobrej woli, pragnący pomóc dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych i służby zdrowia,

§ 2
Za główne cele swojego działania Rada uznaje:
1. stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin,
2. upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
3. stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
4. upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

§ 3
Dla osiągnięcia swoich celów Rada:
1. promuje harcerskie idee,
2. wspiera działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży,
3. pozyskuje środki finansowych na realizację zadań,
4. wspomaga działalność organizacyjną i ekonomiczną Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku, w tym instruktorów i wychowawców w szczególności poprzez zapewnienie środków finansowych, bazy materialnej i socjalnej,
5. organizuje imprezy, szkolenia, obozy oraz inne przedsięwzięcia,
6. bierze udział, uzgadnia i koordynuje przedsięwzięcia podejmowane przez inne podmioty,
7. wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieży, upowszechnia prawa dziecka,
8. współdziała z rodzicami wspierając ich w wychowaniu dzieci i młodzieży,
9. prowadzi działania na rzecz:
a/ wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu,
b/ resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie,
c/ osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitację i rewalidację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
d/ integracji i reintegracji społecznej,
10. organizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem zainteresowań i specjalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
11. organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.

§ 4
1. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady.
2. W skład Prezydium Rady wchodzi przewodniczący, zastępcy przewodniczącego w liczbie nie większej niż 4 oraz sekretarz.
3. Członkowie Prezydium są wybierani i odwoływani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej trzeciej liczby członków Rady.

§ 5
1. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący lub upoważniony przez niego zastępca przewodniczącego, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący lub upoważniony przez niego zastępca.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć także inne osoby zaproszone przez Radę.

§ 6
1. W sprawach spornych będących przedmiotem obrad Rady przeprowadzane jest głosowanie.
2. Decyzje Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 7
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Terminarz wspólnych imprez

Wrzesień 2015
• organizacja drużyn i szczepów – odpowiedzialni wszyscy,
• porządkowanie i zabezpieczenie na okres zimowy bazy w Ocyplu, odpowiedzialny phm. Krzysztof Wojtkiewicz,
• pierwsze Rady Szczepów, drużyn,
• Startówka Instruktorska – organizator: Komenda Hufca, udział chętnych instruktorów,
• podsumowanie współzawodnictwa środowisk – odpowiedzialna
phm. Marta Krasowska

Październik 2015
• 01.10.2015 r. Święto Chorągwi,
• 03.10.2015 r. Zjazd Hufca Praga Południe,
• 06.10.2015 r. godz. 16.00 inauguracja roku harcerskiego drużyn NS – organizator: Szczep 419 WDHiGZ, odpowiedzialny hm. Adam Sikoń,
• 06.10.2015 r. złożenie planów pracy i raportów organizacyjnych,
• 06.10.2015 r. wystawa NS – Konferencja „Stulecie Harcerstwa na Pradze”,
• 11-25.10.2015 r. turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Bukowinie Tatrzańskiej.

Listopad 2015
• wieczornice w środowiskach z okazji Dnia Niepodległości,
• zabawa Andrzejkowa w środowiskach,
• 10.11.2015 zgłoszenia na zimowisko rodzinne,
• 15.11.2015 r. dostarczenie informacji przez drużynowych środowisk nt. swoich środowisk na stronę WWW NS – do hm. Bartłomieja Kuklińskiego kuklin@akdil.pl,
• 15.11.2015 r. uzupełnienie ewidencji środowisk NS,
• 15.11.2015 r. inwentaryzacja majątku NS,
• uzupełnienie kroniki Namiestnictwa - 426WDH,
• weryfikacja i uzupełnienie tablic wystawy NS – organizacja wystaw – 293WDH.

Grudzień 2015
• wigilie w środowiskach,
• 15.12.2015 r. Wigilia Namiestnictwa – organizatorzy: Rada Kręgu oraz z Namiestnictwa hm. Adam Sikoń, phm. Jan Cedro, współorganizatorzy: Zespół Szkół Specjalnych ul. Skaryszewska, 161WDH, 255 WDH,
• Wigilia Instruktorska w Hufcu  wszyscy
• Światło Betlejemskie  421WDH, „próbna Białobrzeska”, 419WDH, 2 „Jerzyki”,

Styczeń 2016
• zabawa karnawałowa – organizator - 111WDH, 255 WDH,
• akcja 1% – odpowiedzialna hm. Danuta Lembowicz,
• organizacja zimowiska rodzinnego – odpowiedzialny hm. Adam Sikoń,
• rozpoczęcie Przeglądu Twórczości Drużyn NS – odpowiedzialne 162 WDH,
• do 31.01.2016 r. zgłoszenie kandydatów do tytułu instruktora roku – Rada Kręgu.

Luty 2016
• zimowisko rodzinne,
• akcja 1% c.d. – wszystkie środowiska,
• 23.02.2016 r. zbiórka z okazji Dnia Myśli Braterskiej – organizator – 425 WDH,
• Rajd Olszynka Grochowska – organizator Hufiec Praga Południe.

Marzec 2016
• przygotowania do Przeglądu Twórczości Drużyn NS c.d. – wszystkie środowiska,
• rezerwacja bazy NS w Ocyplu przez środowiska,
• zgłoszenie środowisk do udziału w HAL'16 oraz wystąpienie o środki finansowe
- odpowiedzialna phm. Jolanta Łukasik,
• przygotowanie części programowej obozów do wniosków o dotacje,
• akcja 1% - wszystkie środowiska,
• 35lecie 7WDH – uroczysta zbiórka,
• opłacenie składek instruktorskich za 2016 r..

Kwiecień 2016
• 18-19.04.2016 r. Przegląd Twórczości Artystycznej drużyn NS – organizator: 425 WDH, 162WDH,  odpowiedzialny hm. Adam Sikoń,
• przygotowania do HAL'16 w drużynach i Szczepach oraz w bazie w Ocyplu – odpowiedzialny phm. Krzysztof Wojtkiewicz,
• zakończenie akcji 1% - wszystkie środowiska oraz hm. Danuta Lembowicz.

Maj 2016
• przygotowanie do HAL 2016  i zatwierdzenie planów pracy obozów – odpowiedzialny hm. Adam Sikoń,
• składanie dokumentów – organizatorzy obozów harcerskich,
• 28.05.2016 r. pakowanie nagród dla laureatów Przeglądu Twórczości Artystycznej drużyn NS – udział środowisk wg komunikatu Rady Namiestnictwa.

Czerwiec 2016
• 01.06.2016 r.olimpiada sportowa „Sport  i zabawa” – organizator: 244 WDH Miedzeszyn, odpowiedzialny hm. Paweł Ogrodowski,
• 13.06.2016 r. Finał Przeglądu Twórczości Drużyn NS – 255WDH, 418WDH, 421WDH, 422WDH, 2 „Jerzyki”, odpowiedzialny  hm. Adam Sikoń,
• Zlot Hufca,
• podsumowanie i zakończenie roku  harcerskiego – organizator: Komenda Hufca, udział – wszystkie środowiska,
• rozliczenie finansowe HAL'16,
• pierwsze wyjazdy na HAL'16.

Lipiec – Sierpień 2016
• Harcerska Akcja Letnia 2016.

Plan został uzgodniony ze wszystkimi środowiskami NS  w dniu 22  września 2015 r. i jest dostępny na stronie internetowej Namiestnictwa NS.

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA NAMIESTNICTWA DRUŻYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU

Druhno, Druhu

po roku doświadczeń funkcjonującego współzawodnictwa drużyn i szczepów uznaliśmy za celowe kontynuowanie przyjetej fomuły oceny pracy środowisk.

Poniżej podajemy kryteria oceny:

Lp. Temat Ocena (punkty)
1 Terminowe złożenie planu pracy – 06 października 0/1
2 Terminowe złożenie raportu organizacyjnego – termin j.w. 0/1
3 Terminowe opłacenie składek instruktorskich za rok 2016 0/1
4 Udział w imprezach Namiestnictwa 0-5
5 Organizacja imprez Namiestnictwa 0-10
6 Udział w imprezach Hufca (Olszynka Groch./Swięto Hufca) 2 za każdą
7 Udział w przeglądzie artystycznym drużyn NS wg ilości konkurencji
8 Izba lub kącik harcerski 0/1
9 Magazyn lub miejsce składowania sprzętu (posiadanie książki inwentarzowej, zeszytu sprzętu drobnego) 0/1
10 Kronika środowiska – prowadzona na bieżąco 0-5
11 Udział pełnego składu kadry środowiska w centralnych imprezach Namiestnictwa (rozpoczęcie roku harcerskiego, podsumowanie roku harcerskiego) 0-7
12 Udział w spotkaniach Namiestnictwa w umundurowaniu 0/1/5
13 Inne zadania wynikające z planu pracy Namiestnictwa 0-10

Czuwaj !

Rada Kręgu Instruktorskiego NS

Plan Pracy 2015/16 
do pobrania
Wróć do spisu treści