PP2017-2018 - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści
PLAN PRACY
Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku Hufca Praga Południe
na rok harcerski 2017/2018

„60 lecie Nieprzetartego Szlaku"

Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku skupia drużyny, do których należą dzieci i młodzież specjalnej troski w szerokim tego słowa znaczeniu.
W namiestnictwie od lat działa grupa bardzo doświadczonych dorosłych instruktorów. Instruktorzy NS stanowią zżyty i dobrze rozumiejący się zespół.
Przy Namiestnictwie Nieprzetartego Szlaku działa od 1984r. Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski kierowana przez Panią prof. dr hab. n. med. Annę Dobrzańską.

Od 1 marca 2017r. przejęliśmy Fundację „Inne spojrzenie” posiadającą status organizacji pożytku publicznego.
Zarząd Fundacji:
Prezes – prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
V-ce Prezes – Janusz Wojciechowski
V-Prezes – Adam Sikoń

1. Organizacja Namiestnictwa

Środowiska

Drużyna 7 WDHprzy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Jędruś w Michalinie, ul. Główna 10
Szczep 111 WDHiGZprzy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 9 w Warszawie ul. Paska 10
Drużyna 161 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 89 w Warszawie, ul Skaryszewska 8
Drużyna 162 WDH przy Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym  w Warszawie, ul. Jachowicza 4
Drużyna 244 WDH przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 w Miedzeszynie, ul. Patriotów 90
Drużyna 246 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych 109 w Warszawie, ul. Białobrzeska 44
Drużyna 255 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38 w Warszawie, ul. Namysłowska 10
Drużyna 293 WDH przy Szkole Podstawowej Specjalnych nr 111 w Warszawie, ul. Różana 22/24
Drużyna 418 WDHprzy Zespole Szkół Specjalnych nr 98 w Warszawie, ul. Bartnicza 2
Szczep 419 WDHiGZprzy Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie, ul. Przedwiośnie 1
Drużyna 421 WDHiGZprzy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 w Warszawie, ul. Bełska 5
Drużyna 422 WDHprzy Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" w Warszawie, ul. Hafciarska 80/86
Drużyna 425 WDHprzy Zespole Szkół Specjalnych Nr 91 w Warszawie, ul. Weterynaryjna 3
Drużyna 426 WDHprzy Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” w Warszawie, ul. Bachusa 7
Drużyna 427 WDHprzy Zespole Szkół Specjalnych Nr 90 w Warszawie, ul. Kordeckiego 54
Szczep 2 "Jerzyki" (programowo)przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie, ul. Sochaczewska 4
Drużyna próbna (programowo)przy Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie, ul. Elektoralna
Drużyna próbna Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 97, ul. Tarchomińska 4 / Skaryszewska 8


Rada Namiestnictwa
Do najważniejszych zadań Rady Namiestnictwa należy:
* inicjowanie zadań i przygotowywanie materiałów programowych,
* organizowanie udziału drużyn NS w programie GK ZHP „Cztery pory roku”,
* dbanie o rozwój kadry instruktorskiej,
* wnioskowanie do Komendy Chorągwi o przyznanie odznaki Nieprzetartego Szlaku oraz innych wyróżnień
* organizowanie kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kadry instruktorskiej
i funkcyjnych,
* organizowanie pracy programowej i metodycznej na rzecz kadry instruktorskiej,
* organizowanie seminariów instruktorskich, warsztatów programowych,
* zwizytowanie wszystkich drużyn Namiestnictwa,
* nadzorowanie pracy środowisk związanej z ewidencją środowisk w ewidencji ZHP,
* współpraca z Radą Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski i Fundacją :Inne spojrzenie”,
* utrzymanie i dalsze modernizowanie bazy NS w Ocyplu,
* prowadzenie strony www.nieprzetartyszlak.waw.pl,
* wspieranie pracy drużyn NS.W skład Rady Namiestnictwa wchodzą:
hm. Adam Sikoń - namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku
hm. Bartłomiej Kukliński - z-ca namiestnika
hm. Tadeusz Piotrowski - instruktor namiestnictwa ds. organizacyjnych
hm. Bożena Rudzińska - instruktor namiestnictwa ds. kształcenia
hm. Paweł Ogrodowski - instruktor namiestnictwa ds. imprez masowych
phm. Tamara Uliasz - instruktor namiestnictwa ds. PR i pozyskiwanie środków
hm. Danuta Lembowicz - instruktor namiestnictwa
phm. Jolanta Łukasik - instruktor namiestnictwa
phm. Marta Krasowska - Przewodnicząca Kręgu
phm. Jan Cedro - kwatermistrz namiestnictwa
phm. Krzysztof Wojtkiewicz - szef bazy obozowej w OcypluNamiestnik Drużyn Nieprzetartego Szlaku hm. Adam Sikoń:
* kieruje zespołem instruktorskim namiestnictwa oraz Referatem NS Chorągwi Stołecznej,
* współpracuje z: Komendą Chorągwi, Hufca, władzami miasta i dzielnic, dyrektorami placówek oraz Fundacji „Inne spojrzenie” – Wiceprezes,
* uczestniczy w pracach Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski – sekretarz Rady oraz Fundacji „Inne spojrzenie”,
* z ramienia Namiestnictwa wspiera pracę Rady Kręgu.Zastępca namiestnika hm. Bartłomiej Kukliński:
* odpowiada za promocję akcji "1 procent" (odpis od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego),
* inicjuje i prowadzi sprawy dotyczące sfery informatycznej Namiestnictwa,
* odpowiada za promocję drużyn oraz Rady Przyjaciół,
* uczestniczy w pracach Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski oraz Fundacji „Inne spojrzenie”,
* współkieruje Referatem NS Chorągwi Stołecznej.


Kwatermistrz Namiestnictwa phm. Jan Cedro:
* czuwa nad sprawami majątku Namiestnictwa i środowisk,
* inicjuje zadania gospodarcze środowisk,
* odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie spisu z natury majątku posiadanego przez Namiestnictwo i środowiska,
* prowadzi wymaganą dokumentację majątku Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku.


      Instruktor namiestnictwa hm. Danuta Lembowicz:
* odpowiada za uruchomienie i wdrożenie inicjatywy wolontariackiej w Zespole Szkół przy ul. Szczawnickiej,
* wraz z dh. hm. Tadeuszem Piotrowskim prowadzi wszystkie sprawy związane z ewidencją ZHP,
* wspiera zespół organizacyjny Przeglądu Działalności Artystycznej Środowisk NS.


Instruktor Namiestnictwa hm. Tadeusz Piotrowski:
* prowadzi sprawy organizacyjne i ewidencyjne Namiestnictwa.


Instruktor Namiestnictwa phm. Jolanta Łukasik:
* prowadzi kronikę Namiestnictwa.


Instruktor Namiestnictwa phm. Marta Krasowska:
* z ramienia Rady Kręgu wspiera pracę Rady Namiestnictwa.


Szef bazy obozowej w Ocyplu  phm Krzysztof Wojtkiewicz:
* dba o stan techniczny bazy obozowej w Ocyplu,
* nadzoruje prace wykonywane przez firmy zewnętrzne,
* inspiruje środowiska korzystające z bazy do prac konserwacyjno - zdobniczych.


phm. Tamara Uliasz:
* promuje NS w mediach i prasie,
* odpowiada za pozyskiwanie środków finansowych,
* odpowiada za promocję drużyn, Rady Przyjaciół oraz Fundacji „Inne spojrzenie”.


      hm. Bożena Rudzińska:
* organizuje kształcenie wewnętrzne w Namiestnictwie NS ,
* koordynuje udział instruktorów Namiestnictwa NS w kształceniu zewnętrznym,
* wspiera metodycznie drużyny Namiestnictwa NS,
* wspiera uruchomienie i wdrożenie inicjatywy wolontariackiej w Zespole Szkół przy ul. Szczawnickiej.


      hm. Paweł Ogrodowski:
* wsparcie organizacji imprez masowych.

Krąg Instruktorski

Przy Namiestnictwie działa Krąg Instruktorski.

Plan pracy Kręgu stanowi integralną część niniejszego planu pracy Namiestnictwa.

W nowym roku harcerskim 2017/2018 Krąg planuje:
* złożyć wnioski do Komendy Hufca o zaliczenie służby instruktorskiej instruktorów Namiestnictwa do 20 września 2017 r.,
* zgłosić kandydatów do tytułu instruktora roku do 31 grudnia 2017 r.,
* prowadzić współpracę z Radą Namiestnictwa,
* prowadzić współzawodnictwo środowisk Namiestnictwa,
* zorganizować wyjazd dla kadry Namiestnictwa,
* motywować instruktorów do kształcenia i samokształcenia, umożliwiać branie udziału w kursach instruktorskich.

Rada Kręgu pracuje w następującym składzie:

phm. Marta Krasowska - Przewodnicząca Kręgu
hm. Adam Sikoń - członek Rady Kręgu
phm. Iwona Sekuła-Jastrzębska - członek Rady Kręgu
pwd. Magda Cychowska - członek Rady Kręgu
dh. Emilia Lenarczyk - członek Rady Kręgu
dh. Lidia Skiba Silva - członek Rady Kręgu

Terminarz wspólnych imprez

Wrzesień 2017
* organizacja drużyn i szczepów – odpowiedzialni wszyscy,
* pierwsze Rady Szczepów, drużyn,
* 19.09.2017 r. godz. 18.00 zbiórka programowa instruktorów Namiestnictwa NS’
* 19.09.2017 r. złożenie raportów organizacyjnych.


Październik 2017
* Święto Chorągwi (program – strona Chorągwi http://stoleczna.zhp.pl,
* 02.10.2017 r. 16.00—17.30 inauguracja roku harcerskiego drużyn Namiestnictwa NS – „Helenów” organizator 422 WDH, hm. Adam Sikoń,
* 02.10.2017 r. złożenie planów pracy środowisk, plany pracy – turnus rehabilitacyjny – odpowiedzialny hm. Adam Sikoń,,
* 15.10.2017 r. uzupełnienie ewidencji środowisk NS,
* 17-31.10.2017 r. turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Świnoujściu.


Listopad 2017
* wieczornice w środowiskach z okazji Dnia Niepodległości,
* 15.11.2017 r  bal „DISCO HARCE” - organizator  255 WDH, 419 WDHiZ
* 15.11.2017 r. dostarczenie informacji przez drużynowych środowisk nt. swoich środowisk na stronę WWW NS – do hm. Bartłomieja Kuklińskiego kuklin@akdil.pl,
* 15.11.2017 r. inwentaryzacja majątku NS,
* Opracowanie regulaminu „Drużyna 60-cio lecia NS” – 426 WDH, 246 WDH, 418 WDH i Rada Namiestnictwa.


Grudzień 2017
* wigilie w środowiskach,
* 10.12.2017 zgłoszenia na zimowisko rodzinne,
* Wigilia Instruktorska w Hufcu,
* 14.12.2017 r. Wigilia Namiestnictwa – organizator 427 WDH, Rada Namiestnictwa, 162 WDH,
* 15.12.2017 r. II Przegląd Kolęd i Pastorałek – organizator 293 WDH,
* Światło Betlejemskie
161 WDH – Sztab Generalny WP,
246 WDH – PEFRON,
421 WDH – FOZI,
293 WDH – COOPEXIM,
419 WDHiZ – CZD, „Budzik”,
244 WDH – Spółdzielnia Inwalidów NOMA
* Światło Betlejemskie dla szkół i placówek- wszystkie drużyny,
* akcja 1% – odpowiedzialny hm. Bartłomiej Kukliński,
* do 31.12.2017 r. zgłoszenie kandydatów do tytułu instruktora roku – Rada Kręgu.


Styczeń 2018
* organizacja zimowiska rodzinnego – odpowiedzialny hm. Adam Sikoń,
* uzupełnienie kroniki Namiestnictwa (w ramach festiwalu) – wszystkie środowiska,
* rozpoczęcie Przeglądu Twórczości Drużyn NS – opracowanie regulaminu 246 WDH, 418 WDH,
* weryfikacja i uzupełnienie tablic wystawy NS (w ramach festiwalu).


Luty 2018
* zabawa karnawałowa – organizator 111 WDH, 162 WDH,
* akcja 1% c.d. – wszystkie środowiska,
* 22.02.2018 r. „Dzień myśli braterskiej” – organizator 161 WDH.


Marzec 2018
* Rajd Olszynka Grochowska – organizator Hufiec Praga Południe – wszystkie środowiska,
* przygotowania do Przeglądu Twórczości Drużyn NS c.d. – wszystkie środowiska,
* rezerwacja bazy NS w Ocyplu przez środowiska,
* zgłoszenie środowisk do udziału w HAL'18,
* akcja 1% - wszystkie środowiska,
* opłacenie składek instruktorskich za 2018 r.
* przygotowanie wystawa „60 lecie NS” w naszym Hufcu – phm. Tamara Uliasz, oraz wszystkie środowiska.


Kwiecień 2018
* 23-24.04.2018 r. Przegląd Twórczości Artystycznej drużyn NS – organizator 425 WDH, 421 WDH,  odpowiedzialny hm. Paweł Ogrodowski,
* przygotowania do HAL'18 w drużynach i Szczepach oraz w bazie w Ocyplu – odpowiedzialny phm. Krzysztof Wojtkiewicz,
* wystawa prac festiwalowych – organizator próbna Elektoralna, 418 WDH, 421 WDH, próbna Tarchomińska/Skaryszewska – odpowiedzialny hm. Paweł Ogrodowski,
* zakończenie akcji 1% - wszystkie środowiska oraz hm. Bartłomiej Kukliński.


Maj 2018
* przygotowanie do HAL’18  i zatwierdzenie planów pracy obozów – odpowiedzialny hm. Adam Sikoń,
* składanie dokumentów – organizatorzy obozów harcerskich,
* 16.05.2018 r. „Sport i zabawa” – organizator 244 WDH.
Czerwiec 2018
* 05.06.2018 r. pakowanie nagród dla laureatów Przeglądu Twórczości Artystycznej drużyn NS – udział środowisk wg komunikatu Rady Namiestnictwa.
* 07.06.2018 r. Finał Przeglądu Twórczości Drużyn NS – organizator 2 „Jerzyki”,
* Zlot Hufca,
* podsumowanie i zakończenie roku  harcerskiego – organizator: Komenda Hufca, udział – wszystkie środowiska,
* rozliczenie finansowe HAL'18,
* pierwsze wyjazdy na HAL'18.


Lipiec – Sierpień 2018
* Harcerska Akcja Letnia 2018.Plan został uzgodniony ze wszystkimi środowiskami NS  w dniu 19 września 2018 r. i jest dostępny na stronie internetowej Namiestnictwa NS.

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA NAMIESTNICTWA DRUŻYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU


Lp.TematOcena (punkty)1Terminowe złożenie planu pracy – 02 października0/12Terminowe złożenie raportu organizacyjnego – 19 września0/13Organizacja akcji letniej, obozu, biwaku (dwudniowego) 0-54Udział w imprezach Namiestnictwa (punktowana jest każda impreza poza Przeglądem Artystycznym Drużyn NS)0/15Udział w Przeglądzie Artystycznym Drużyn NS w pierwszym i drugim dniu przeglądu0-3
0-36Organizacja imprez Namiestnictwa0-5 + 2 7Udział w imprezach Hufca (Olszynka Groch./Święto Hufca)2 za każdą8Izba lub kącik harcerski0/19Kronika środowiska – prowadzona na bieżąco 0-510Dodatkowe zadania wynikające z planu pracy i potrzeb Namiestnictwa0-311
Udział drużyn w imprezach Namiestnictwa w umundurowaniu0-3

Czuwaj !

Rada Kręgu Instruktorskiego NSPlan Pracy 2017/18
do pobrania
Wróć do spisu treści