PP2016-2017 - Nieprzetarty Szlak Praga Południe

Przejdź do treści
PLAN PRACY
Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku Hufca Praga Południe
na rok harcerski 2016/2017

Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku skupia drużyny, do których należą dzieci i młodzież specjalnej troski w szerokim tego słowa znaczeniu.
W namiestnictwie od lat działa grupa bardzo doświadczonych dorosłych instruktorów. Instruktorzy NS stanowią zżyty i dobrze rozumiejący się zespół.
Przy Namiestnictwie Nieprzetartego Szlaku działa Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski kierowana przez Panią prof. dr hab. n. med. Annę Dobrzańską.

Od stycznia 2013r. instruktorzy naszego Namiestnictwa również kierują pracą Referatu NS Chorągwi Stołecznej ZHP, w składzie:
hm. Adam Sikoń – szef Referatu Nieprzetartego Szlaku
hm. Paweł Ogrodowski – członek Referatu Nieprzetartego Szlaku
hm. Bartłomiej Kukliński – członek Referatu Nieprzetartego Szlaku

1. Organizacja Namiestnictwa

Środowiska

Drużyna 7 WDHprzy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Jędruś w Michalinie, ul. Główna 10
Szczep 111 WDHiGZprzy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 9 w Warszawie ul. Paska 10
Drużyna 161 WDHprzy Zespole Szkół Specjalnych Nr 89 w Warszawie, ul Skaryszewska 8
Drużyna 162 WDHprzy Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym  w Warszawie, ul. Jachowicza 4
Drużyna 244 WDHprzy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 3 w Miedzeszynie, ul. Patriotów 90
Drużyna 246 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych 109 w Warszawie, ul. Białobrzeska 44
Drużyna 255 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 38 w Warszawie, ul. Namysłowska 10
Drużyna 293 WDH przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 99 w Warszawie, ul. Różana 22/24
Drużyna 418 WDHprzy Zespole Szkół Specjalnych nr 98 w Warszawie, ul. Bartnicza 2
Szczep 419 WDHiGZprzy Zespole Szkół Specjalnych Nr 102 w Warszawie, ul. Przedwiośnie 1
Drużyna 421 WDHiGZprzy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1 w Warszawie, ul. Bełska 5
Drużyna 422 WDHprzy Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" w Warszawie, ul. Hafciarska 80/86
Drużyna 425 WDHprzy Zespole Szkół Specjalnych Nr 91 w Warszawie, ul. Weterynaryjna 3
Drużyna 426 WDHprzy Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” w Warszawie, ul. Bachusa 7
Drużyna 427 WDHprzy Zespole Szkół Specjalnych Nr 90 w Warszawie, ul. Kordeckiego 54
Szczep 2 "Jerzyki" (programowo)przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie, ul. Sochaczewska 4
Drużyna próbna (programowo)przy Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie, ul. Elektoralna

Rada Namiestnictwa
Do najważniejszych zadań Rady Namiestnictwa należy:
* inicjowanie zadań i przygotowywanie materiałów programowych,
* organizowanie udziału drużyn NS w programie GK ZHP „Cztery pory roku”,
* dbanie o rozwój kadry instruktorskiej,
* wnioskowanie do Komendy Chorągwi o przyznanie odznaki Nieprzetartego Szlaku,
* organizowanie kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kadry instruktorskiej i funkcyjnych,
* organizowanie pracy programowej i metodycznej na rzecz kadry instruktorskiej,
* organizowanie seminariów instruktorskich, warsztatów programowych,
* zwizytowanie wszystkich drużyn Namiestnictwa,
* nadzorowanie pracy środowisk związanej z ewidencją środowisk w ewidencji ZHP,
* współpracowanie z Radą Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski,
* utrzymanie i dalsze modernizowanie bazy NS w Ocyplu,
* prowadzenie strony www.nieprzetartyszlak.waw.pl,
* wspieranie pracy drużyn NS.

W skład Rady Namiestnictwa wchodzą:
hm. Adam Sikoń - namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku
hm. Bartłomiej Kukliński - z-ca namiestnika
phm. Jan Cedro - kwatermistrz namiestnictwa
hm. Danuta Lembowicz - instruktor namiestnictwa
phm. Jolanta Łukasik - instruktor namiestnictwa
phm. Marta Krasowska - Przewodnicząca Kręgu
hm. Paweł Ogrodowski - instruktor namiestnictwa ds. imprez masowych
phm. Krzysztof Wojtkiewicz - szef bazy obozowej w Ocyplu
phm. Tamara Uliasz - instruktor namiestnictwa, odpowiedzialna za PR i pozyskiwanie środków unijnych
hm. Bożena Rudzińska - instruktor namiestnictwa do spraw kształcenia

Namiestnik Drużyn Nieprzetartego Szlaku hm. Adam Sikoń:
* kieruje zespołem instruktorskim namiestnictwa,
* współpracuje z: Komendą Chorągwi, Hufca, władzami dzielnic, dyrektorami placówek,
* uczestniczy w pracach Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski – sekretarz Rady,
* z ramienia Namiestnictwa wspiera pracę Rady Kręgu.

Zastępca namiestnika hm. Bartłomiej Kukliński:
* odpowiada za promocję akcji "1 procent" (odpis od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego),
* inicjuje i prowadzi sprawy dotyczące sfery informatycznej Namiestnictwa,
* odpowiada za promocję drużyn oraz Rady Przyjaciół.

Kwatermistrz Namiestnictwa phm. Jan Cedro:
* czuwa nad sprawami majątku Namiestnictwa i środowisk,
* inicjuje zadania gospodarcze środowisk,
* odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie spisu z natury majątku posiadanego przez Namiestnictwo i środowiska,
* prowadzi wymaganą dokumentację majątku Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku,
* prowadzi ewidencję Namiestnictwa w ramach ewidencji ZHP.

Instruktor namiestnictwa hm. Danuta Lembowicz:
* odpowiada za uruchomienie i wdrożenie inicjatywy wolontariackiej w wybranych środowiskach:
* do 31.10.2016 r. przedstawi Radzie Namiestnictwa analizę potrzeb środowisk oraz szczegółowe założenia pozyskania wolontariuszy, ze wskazaniem obszaru potencjalnych chętnych do współpracy oraz harmonogramu pozyskania ich i zawarcia stosownych umów,
* plan minimum na rok harcerski 2016/2017 wsparcie wybranego środowiska kilkoma wolontariuszami;
* wraz z dh. phm. Januszem Cedro prowadzi wszystkie sprawy związane z ewidencją ZHP – od dbania o jej zgodność ze stanem faktycznym, załatwianie potrzebnych potwierdzeń,
* logistycznie wspiera zespół organizacyjny Przeglądu Działalności Artystycznej Środowisk NS.

Instruktor Namiestnictwa phm. Jolanta Łukasik:
* prowadzi kronikę Namiestnictwa.

Instruktor Namiestnictwa phm. Marta Krasowska:
* z ramienia Rady Kręgu wspiera pracę Rady Namiestnictwa.

Szef bazy obozowej w Ocyplu  phm Krzysztof Wojtkiewicz:
* dba o stan techniczny bazy obozowej w Ocyplu,
* nadzoruje prace wykonywane przez firmy zewnętrzne,
* inspiruje środowiska korzystające z bazy do prac konserwacyjno - zdobniczych.

phm. Tamara Uliasz:
* promuje NS w mediach i prasie,
* odpowiada za pozyskiwanie środków finansowych unijnych i publicznych,
* odpowiada za promocję drużyn oraz Rady Przyjaciół.


hm. Bożena Rudzińska:
* organizuje kształcenie wewnętrzne w Namiestnictwie NS ,
* koordynuje udział instruktorów Namiestnictwa NS w kształceniu zewnętrznym,
* wspiera metodycznie drużyny Namiestnictwa NS.


hm. Paweł Ogrodowski:
* wsparcie organizacji imprez masowych (przegląd działalności artystycznej, Dzień Sportu).

Krąg Instruktorski

Przy Namiestnictwie działa Krąg Instruktorski.

Plan pracy Kręgu stanowi integralną część niniejszego planu pracy Namiestnictwa.

W nowym roku harcerskim 2016/2017 Krąg planuje:
* złożyć wnioski do Komendy Hufca o zaliczenie służby instruktorskiej instruktorów Namiestnictwa do 20 września 2016 r.,
* zgłosić kandydatów do tytułu instruktora roku do 31 grudnia 2016 r.,
* prowadzić współpracę z Radą Namiestnictwa,
* prowadzić współzawodnictwo środowisk Namiestnictwa,
* zorganizować wyjazd dla kadry Namiestnictwa,
* motywować instruktorów do kształcenia i samokształcenia, umożliwiać branie udziału w kursach instruktorskich.

Rada Kręgu pracuje w następującym składzie:

phm. Marta Krasowska - Przewodnicząca Kręgu
hm. Adam Sikoń - członek Rady Kręgu
phm. Iwona Sekuła-Jastrzębska - członek Rady Kręgu
pwd. Magda Cychowska - członek Rady Kręgu
dh. Emilia Lenarczyk - członek Rady Kręgu
dh. Lidia Skiba Silva - członek Rady KręguOd 1984 r. działa przy Namiestnictwie Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

Rada pracuje zgodnie z regulaminem określającym szczegółowe zadania.
Skład Rady:

Przewodniczący Rady-Anna Dobrzańska
V-ce Przewodnicząca Rady -Monika Witkowicz
V-ce Przewodniczący Rady-Adam Rybaniec
V-ce Przewodnicząca Rady-Małgorzata Głogowska
V-ce Przewodniczący Rady-Krzysztof Gulda
Sekretarz Rady-Adam Sikoń
Członek Rady -Liliana Pindor
Członek Rady -Andrzej Krupiński
Członek Rady -Sławomir Goździk
Członek Rady -Agnieszka Bednarkiewicz – Sowińska
Członek Rady -Joanna Bednarkiewicz
Członek Rady -Jerzy Szreter
Członek Rady -Kazimierz Szempliński
Członek Rady -Maria Wzorek
Członek Rady -Iwona Kulesza
Członek Rady -Janusz Lewandowski
Członek Rady-Teresa Warszawska
Członek Rady -Janusz Wojciechowski
Członek Rady -Bernard Ściechowski
Członek Rady -Anita Wesołowska
Członek Rady-Aleksandra Sztetyłło-Budzewska
Członek Rady-Wojciech Szewczyk
Księgowy Rady-Bartłomiej Kukliński

2. Terminarz wspólnych imprez

Wrzesień 2016
* organizacja drużyn i szczepów – odpowiedzialni wszyscy,
* porządkowanie i zabezpieczenie na okres zimowy bazy w Ocyplu, odpowiedzialny phm. Krzysztof Wojtkiewicz,
* pierwsze Rady Szczepów, drużyn,
* Startówka Instruktorska – organizator: Komenda Hufca, udział chętnych instruktorów,
* 20.09.2016 r. godz. 18.00 odprawa programowa drużyn Namiestnictwa NS.

Październik 2016
* 01.10.2016 r. Święto Chorągwi (program – strona Chorągwi http://stoleczna.zhp.pl,
* 05.10.2016 r. inauguracja roku harcerskiego drużyn Namiestnictwa NS – teren Komendy Hufca - organizator 293 WDH
* 05.10.2016 r. złożenie planów pracy i raportów organizacyjnych,
* 08.10.2016 r. VI Rajd Warszawski,
* 08-22.10.2016 r. turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Krynicy Zdrój.

Listopad 2016
* wieczornice w środowiskach z okazji Dnia Niepodległości,
* bal „Disco POLO” - organizator  255 WDH, 419 WDHiZ
* 15.11.2016 r. dostarczenie informacji przez drużynowych środowisk nt. swoich środowisk na stronę WWW NS – do hm. Bartłomieja Kuklińskiego kuklin@akdil.pl,
* 15.11.2016 r. uzupełnienie ewidencji środowisk NS,
* 15.11.2016 r. inwentaryzacja majątku NS.

Grudzień 2016
* wigilie w środowiskach,
* 10.12.2016 zgłoszenia na zimowisko rodzinne,
* 13.12.2016 r. Wigilia Instruktorska w Hufcu,
* 14.12.2016 r. Wigilia Namiestnictwa – organizator 425 WDH, Rada Namiestnictwa, 162 WDH, 293 WDH,
* I Przegląd Kolęd i Jasełek – organizator 293 WDH,
* Światło Betlejemskie
161 WDH – Sztab Generalny WP,
2 „Jerzyki” – PEFRON,
421 WDH – FOZI,
293 WDH – COOPEXIM,
419 WDHiZ – CZD, „Budzik”,
* akcja 1% – odpowiedzialny hm. Bartłomiej Kukliński,
* do 31.12.2016 r. zgłoszenie kandydatów do tytułu instruktora roku – Rada Kręgu.

Styczeń 2017
* zabawa karnawałowa – organizator 111 WDH,
* organizacja zimowiska rodzinnego – odpowiedzialny hm. Adam Sikoń,
* uzupełnienie kroniki Namiestnictwa (w ramach festiwalu),
* rozpoczęcie Przeglądu Twórczości Drużyn NS – opracowanie regulaminu 246 WDH, 162 WDH, 418 WDH, 427 WDH,
* weryfikacja i uzupełnienie tablic wystawy NS (w ramach festiwalu).

Luty 2017
* zimowisko rodzinne,
* akcja 1% c.d. – wszystkie środowiska.

Marzec 2017
* 10-12.032017 r. Rajd Olszynka Grochowska – organizator Hufiec Praga Południe,
* przygotowania do Przeglądu Twórczości Drużyn NS c.d. – wszystkie środowiska,
* rezerwacja bazy NS w Ocyplu przez środowiska,
* zgłoszenie środowisk do udziału w HAL'17 oraz wystąpienie o środki finansowe,
* przygotowanie części programowej obozów do wniosków o dotacje,
* akcja 1% - wszystkie środowiska,
* opłacenie składek instruktorskich za 2017 r.
* wystawa NS – organizator 7 WDH,
* wieczornica z okazji Dnia Myśli Braterskiej – organizator 161 WDH.

Kwiecień 2016
* 24-25.04.2017 r. Przegląd Twórczości Artystycznej drużyn NS – organizator 425 WDH, 422 WDH, 421 WDH,  odpowiedzialny hm. Paweł Ogrodowski,
* przygotowania do HAL'17 w drużynach i Szczepach oraz w bazie w Ocyplu – odpowiedzialny phm. Krzysztof Wojtkiewicz,
* wystawa prac festiwalowych – organizator 426 WDH, 246 WDH, próbna Elektoralna, 418 WDH, 421 WDH, 427 WDH,
* zakończenie akcji 1% - wszystkie środowiska oraz hm. Bartłomiej Kukliński.

Maj 2016
* przygotowanie do HAL’17  i zatwierdzenie planów pracy obozów – odpowiedzialny hm. Adam Sikoń,
* składanie dokumentów – organizatorzy obozów harcerskich,
* Sport i zabawa – organizator 244 WDH.

Czerwiec 2016
* 03.06.2017 r. pakowanie nagród dla laureatów Przeglądu Twórczości Artystycznej drużyn NS – udział środowisk wg komunikatu Rady Namiestnictwa.
* 05.06.2017 r. Finał Przeglądu Twórczości Drużyn NS – organizator 2 „Jerzyki”,
* 09.-11.06.2017 r. Zlot Hufca,
* podsumowanie i zakończenie roku  harcerskiego – organizator: Komenda Hufca, udział – wszystkie środowiska,
* rozliczenie finansowe HAL'17,
* pierwsze wyjazdy na HAL'17.

Lipiec – Sierpień 2016
* Harcerska Akcja Letnia 2017.

Plan został uzgodniony ze wszystkimi środowiskami NS  w dniu 20 września 2016 r. i jest dostępny na stronie internetowej Namiestnictwa NS.
Plan Pracy 2016/17
do pobrania
Wróć do spisu treści